Test wiedzy z finansów publicznych

Pobierz

Marszałek województwa.. Czy w skład finansów publicznych wchodzą: (proszę podkreślić właściwą odpowiedź - właściwe odpowiedzi) - budżety samorządu terytorialnego - budżety fundacji - budżety szkół gminnych - budżet państwa - budżet zakładu ubezpieczeń społecznych - budżety związków wyznaniowychTest wiedzy jest jednym z etapów postępowania rekrutacyjnego.. Rozliczenie zakupu materiałów, 5 przykładów.. 2.Test Makrootoczenie przedsiębiorstwa.. Test Kierowanie pracownikami.. • 2. Minister Finansów włącza do projektu ustawy budżetowej dochody i wydatki Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, KancelariiPytania na egzamin - część pisemna.. Zaznacz wszystkie Odznacz wszystkie Wybrano pytań 100/100.. Pobierz PDF Fiszki Powtórzenie Nauka Rozwiąż test.Wiedza ogólna (1880) Wychowywanie (8) Zdrowie (12) Zwierzęta (1008) test liturgiczny test o historii wydzia .. Pobierz PDF Fiszki Powtórzenie Nauka Rozwiąż test.Finanse publiczne test poleca 85% 178 głosów Treść Grafika Filmy Komentarze 1.. TEST DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKO SPECJALISTY W REFERACIE FINANSOWO - KSIĘGOWYM DOCHODÓW 1.b) na podstawie upowa żnienia ministra wła ściwego do spraw finansów publicznych, c) bez ogranicze ń. Rozporz ądzenia Ministra Finansów s ą publikowane w: a) Monitorze Skarbowym, b) Monitorze Polskim, c) Dzienniku Ustaw.. Ustalana jest dla gmin o wartościowych walorach klimatycznych i krajobrazowych..

1.Co oznacza zasada jawności finansów publicznych?

Test Strategie przedsiębiorstw.. Kierownik rządowego centrum legislacji.. Link do testu II etapu prześlemy mailowo.Może być testem jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru (składa się z minimum 20 pytań).. Ilość pytań: 45 Rozwiązywany: 16258 razy.. Do rozmowy kwalifikacyjnej zapraszanych jest maksymalnie 10 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę.dobrze.. Test Zakładanie działalności gospodarczej.Uruchom test ».. Jeszcze nie rozwiązywałeś/aś tego testu.. Dysponentem części budżetowej województwa jest: Skarbnik województwa.. Górna granica wynosi 0,94 gr.. Zapraszamy!. Rozwiązuj test.. Ustawy o finansach publicznych • Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów projekt ustawy budżetowej na rok następny wraz z uzasadnieniem.. Kwota może być przeznaczona na dowolny cel, którego nie trzeba podawać przy ubieganiu się o pieniądze.Art.. Ilość pytań: 86 Rozwiązywany: 12632 razy.. słabo.. Na końcu znajduje się link do odpowiedzi.. 1 finansów publicznych to: a) czynności gromadzenia i wydatkowania środków publiczny b) zbiór norm prawnych określających podmioty gromadzące i wydatkujące środki publiczne, ich formę organizacyjną oraz sady prowadzenia przez nie publicznej gospodarki finansowej c) podmioty gromadzące i wydatkujące środki publiczne d) dobór źródeł i metod gromadzenia oraz kierunków i sposobów realizacji wydatków publicznych dla osiągnięcia celów społecznych i gospodarczych .TESTY Z PODSTAW FINANSÓW ( OGÓLNA TEORIA FINANSÓW, FINANSE PUBLICZNE, FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW, BANKOWOŚĆ..

test dodany 9 lat temu przez adamen.7 days agoTest o finansach publicznych.

Wyrok Naczelnego S ądu Administracyjnego: a) jest źródłem prawa, b) nie jest źródłem prawa,4 days agoW świetle ustawy o finansach publicznych do dochodów publ icznych nie zalicza się: a) wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, b) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, c) wpływów z podatków, składek i opłat, d) spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostek sektoraPlik Testy Finanse publiczne.doc na koncie użytkownika urzednik.mianowany • folder Pytania z egzaminu • Data dodania: 28 paź 2013 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Lista pytańPrawo Finansowe.. Podatnikiem podatku od spadku i darowizn w przypadku darowizny: b) jest obdarowany Zgłoś błąd.. Proszę dopasować pojęcia zgodnie z ich definicjami: Uzyskujemy od instytucji finansowej lub osoby fizycznej określoną kwotę pieniędzy na czas oznaczony lub nieoznaczony.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Oferujemy równieżNauka, Kursy, Wyjazdy i Inne.. 2.Co to jest opłata miejscowa i kto określa górną granicę tej opłaty?.

Dziennie, ustala ją ustawodawca.Test o finansach publicznych - sprawdź, czy go zdasz!

przeciętnie.. Test Otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstwa.. Plan audytu przygotowuje audytor w porozumieniu z (ustawa): - kierownikiem jednostki.. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.. Test System finansowy gospodarki.. Po rejestracji ».. Rozwiąż test ».. Aby wykonać test należy się zarejestrować.. Ewidencja operacji kasowych, 11 przykładów.. Znajomość podstawowych zagadnień społecznych i ekonomicznych oraz ich wzajemnych zależności w gospodarce i polityce społecznej Rzeczypospolitej Polskiej i krajów Unii Europejskiej i na świecie.. Pytania testowe FPU.. Podatek od spadku i darowizn (w przypadkach innych niż nabycie w drodze zasiedzenia) oblicza się od: d) nadwyżki czystej wartości nabytej nad kw.wolną Zgłoś .a) technika marketingowa polegająca na ustalaniu listy kluczowych czynników sukcesu, b) metoda zarządzania marką polegająca na kreowaniu najlepszych marek w branży, c) forma promocji i sprzedaży produktów polegająca na ich oferowaniu wyłącznie kluczowym klientom, d) proces polegający na systematycznym dokonywaniu porównań z innymi …Przejrzyj tekst.. żadne z powyższych.. Gospodarka finansowa jest jawna.. Sektor finansów publicznych nie obejmuje następujących podmiotów sektora publicznego:Pierwsza edycja konkursu Mistrz Finansów Publicznych odbyła się w 2014 r. Wtedy test w ramach pierwszego etapu wypełniło 220 osób, które zaskoczyły Jury i organizatorów wysokim poziomem swojej wiedzy z rachunkowości, sprawozdawczości, budżetowania i finansów publicznych.Ustawa o finansach publicznych Rozwiązane pytania: 0 / 556 Rozwiązuj test Zasady finansów publicznych-przepisy ogólne, środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych Rozwiązuj test Jednostki sektora finansów publicznych Rozwiązuj test Jawność i przejrzystość finansów publicznych, zasady gospodarownia, kontrola zarządcza165 pytań..

Finanse Publiczne Test o finansach publicznych Rozwiąż test » Jeszcze nie rozwiązywałeś/aś tego testu.

Test Rynek pracy.. 145 pytań.30 pytań zamkniętych Test jest dostępny tutaj i we wrześniowym numerze "Finansów Publicznych" II ETAP do 28.10.2021 r. Test w kategoriach Do drugiego etapu przechodzi 50 osób (po 25 księgowych z jednostek samorządowych i jednostek państwowych), które uzyskały najwyższą ilość punktów w teście w I etapie.. Wg ustawy audyt wewnętrzny przeprowadza się na podstawie (ustawa): - rocznego planu audytu wewnętrznego JSFP.. bardzo słabo..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt