Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza wisły

Pobierz

Zgodnie z art. 113 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn.. Na podstawie art. 114 ust.. 2016 poz.1911 z późn.zm.). Określają również cele środowiskowe dla jednolitych części wód i obszarów chronionych i wskazują kierunki oraz zadania prowadzące do osiągnięcia dobrego stanu wód.Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza ( PGW) - podstawowy dokument planistyczny gospodarki wodnej według Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW).. Zgodnie z art. 113 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn.. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 Nr 239, poz. 2019, z późn.. zm.) w chwili obecnej na obszarze Polski wyznaczonych jest 10 obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej i Ücker.. Po opracowaniu pierwszego planu gospodarowania wodami, zgodnie z RDW i przepisami zawartymi w ustawie - Prawo wodne, rozpoczęto działania zmierzające .Obszary te, zgodnie z art. 141 ustawy Prawo wodne, ustanawia Wojewoda, w drodze aktu prawa miejscowego, na wniosek Wód Polskich.. Realizacja działań zawartych w Planach przyczyni się do ograniczenia zjawiska suszy oraz minimalizowania skutków suszy.Zaktualizowane plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy stanowią dokumenty strategiczne, charakteryzujące stan wód powierzchniowych i podziemnych..

W aktualnym Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U.

zm.), jednym z dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami są plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.Ze względu na niewielką powierzchnię na terenie Polski obszaru dorzecza Uecker (14,7 km2) oraz braku w granicach Polski istotnych cieków, powyższy obszar dorzecza będzie uwzględniony łącznie z obszarem dorzecza Odry.. Plan zarządzania ryzykiem powodziowym jest końcowym, czwartym dokumentem planistycznym wymaganym Dyrektywą Powodziową.Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza jest dokumentem planistycznym, stanowiącym podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych, usprawniającym proces osiągania lub utrzymania dobrego stanu wód oraz związanych z nimi ekosystemów, a także wskazującym na konieczność wprowadzenia racjonalnych zasad .Istota rozwiązań ujętych w projekcie Po raz pierwszy plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły został opracowany w 2009 roku, a następnie 22 lutego 2011 roku zatwierdzony przez Radę Ministrów w drodze uchwały..

Granicę pomiędzy dorzeczami nazywa się działem wód dorzeczy.

Powierzchnia dorzecza Wisły wynosi według różnych źródeł od 194 424,4 km² do 194 700 km².Powierzchnia dorzecza na terenie Polski wynosi od 168 698,6 km² do 169 100 km².Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U.. zm.), jednym z dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami są plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.UCHWAŁA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 lutego 2011 r. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.. Po opracowaniu pierwszego planu gospodarowania wodami, zgodnie z RDW i przepisami zawartymi w ustawie -PGW plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza PSH Państwowa Służba Hydrogeologiczna PWŚK Program wodno-środowiskowy kraju RDW Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna 2016 poz. 1911) Data wejścia w życie: 2016-12-13 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U.. Tekst pierwotny.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Warunki uwzględniają zapisy uchwały Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P..

2016 poz. 1967)Aktualizacje planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Dzienniku Ustaw.

2016 r., poz. 1911) wskazano działania związane z ustanowieniem obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych dla: wód podziemnychDotychczasowe działania odorowe podjęte na LOŚ hydroGP SEMINARIUM SZKOLENIOWE OCHRONA LUDZI I ŚRODOWISKA PRZED AWARYJNYMI UWOLNIENIAMI SUBSTANCJI CHEMICZNYCH DO RZEK - WYTYCZNE DOBREJ PRAKTYKI CA/PL/SEM.2/INF.1 (Gorzów Wielkopolski, 17 marca 2010 r.)Wejdź na Hydroportal.. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1250) zarządza się, co następuje:W dniu 28.11.2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły - poz. 1911.Rada Ministrów przyjęła zaktualizowane plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aPGW).. Zgodnie z art. 114 u stawy Prawo wodne dokumenty zostały opublikowane w formie rozporządzeń w Dziennikach Ustaw stając się nadrzędnymi aktami prawnymi regulującymi działania w gospodarce wodnej w latach 2016-2021.Aktualizacje planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Dzienniku Ustaw..

2016 poz. 1967w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły Na podstawie art. 114 ust.

239, poz. 2019, z późn.. § 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;Dorzecze Wisły - obszar, z którego do rzeki głównej Wisły spływają wszystkie jej dopływy.. Tekst pierwotny.. z 2016r., poz. 1911) i mają jedynie charakter pomocniczy .Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U.. Tak rozumiany obszar dorzecza może składać się z kilku sąsiadujących dorzeczy w znaczeniu .Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym i ich przeglądy przeprowadza się co 6 lat w sposób skoordynowany z przeglądami planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.. Dyrektywa ta wymaga, aby państwa UE opracowały plany gospodarowania wodami dla wszystkich obszarów dorzeczy.. 2016 poz. 1911 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Dz.U.. Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski; Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:50 000, obejmująca zasięgiem cały obszar Polski, łącznie z częściami dorzecza Wisły i Odry położonymi poza granicami kraju.Plan Gospodarowania Wodami na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry powinien w szczególności ułatwić koordynację ponadregionalną i ponadsektorową.. Otwarte dane - do pobrania.. Zgodnie z art. 113 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn.. JCWP na obszarze Gminy Miejskiej Łeba (Rejon wodny dolnej Wisły) wraz z podaniem ich typów iPo raz pierwszy plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły został opracowany w 2009 roku, a następnie 22 lutego 2011 roku zatwierdzony przez Radę Ministrów w drodze uchwały.. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1250) zarządza się, co następuje: § 1.W Polsce, plany gospodarowania wodami po raz pierwszy zostały opracowane, zgodnie z wymogami RDW w 2009 r. i przyjęte uchwałą Rady Ministrów 22 lutego 2011 r. Pierwsze PGW zostały opracowane dla 10 obszarów dorzeczy, tj. dla Odry, Wisły, Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej, Ücker.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły Dz.U.. Posiada on szczególne znaczenie przede wszystkim w zakresie skomunikowania ze sobą wszystkich działań wodnogospodarczych w ramach procesu wdrażania RDW wobec Komisji Europejskiej.UCHWAŁA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 lutego 2011 r. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt