Cechy gatunkowe tekstu popularnonaukowego

Pobierz

Wokó³ stylistycznego komponentu gatunku i tekstu EWA FICEK 5 Spis rejestrów stylistycznych polszczyzny, kszta³tuj¹cych siê w zale¿noœci od funkcji .wymienić ich podstawowe cechy oraz wskazuje cechy gatunkowe czytanych utworów literackich, - bezbłędnie wskazuje elementy dramatu (rodzaj) swobodnie wypowiadając się terminami: akt, .. - prawidłowo wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu publicystycznego, popularnonaukowego lub naukowego,III.. Używanie słów potocznych, frazeologii charakterystycznej dla swobodnego komunikowania się oraz metaforyki, która często zastępuje terminologię.. W obrębie jednej publikacji zakres jest monotematyczny, różnorodny odbiorca - publikacja może być skierowana do odbiorcy w różnym wieku i o różnym poziomie wiedzy,Styl popularno-naukowy stawia na ekspresywność oraz subiektywizm.. Te dwie cechy, a zwłaszcza subiektywizm, nierzadko odrzucane są w czystym stylu naukowym.. W pierwszej kolejnoœci muszê zaznaczyæ, 155 Styl(e) poradnika.. - autor, narrator, bohater, czas i miejsce zdarzeń.- komunikatywny, czyli prosty i łatwo zrozumiały - sugestywny, przemawiający do umysłu i uczucia - wyposażony w elementy obrazowe - zróżnicowany wewnętrzni ze względu na zbliżenie do stylu artystycznego lub naukowego STYL ARTYSTYCZNY - przewaga środków obrazowych (metafory, porównania, epitety) - bogactwo słownictwaPierwsza - to chęć unikania oznak naukowości, druga - to chęć osadzenia tekstu w ramach myślenia potocznego, trzecia - to konieczność nadania mu cech atrakcyjności komercyjnej..

Pytania do tekstu.

jak na poziomie podstawowym oraz: 15)jakie są podstawowe cechy eseju i tekstu naukowego; zna cechy językowe i formalneodczytuje ironięzna cechy gatunkowe powieści historycznej; wskazuje w powieści cechy utworu epickiego uza opowiada zdarzenia; charakteryzuje .. tekstu; wskazuje cechy tekstu popularnonaukowego odtwarza plan kompozycyjny na podstawie tekstu formułuje zasady sporządzania opisu bibliograficznegookreśla cechy gatunkowe tekstu, np. eseju, recenzji, reportażu, tekstu popularnonaukowego; znajduje w tekście potrzebne informacje, odtwarza je i przetwarza (porządkuje, wykorzystuje do rozwiązania problemu, systematyzuje); dostrzega związki logiczne, czyli rozumie tok przyczynowo-skutkowy, wskazuje tezę, argumenty, kontrargumenty; dostrzega i rozumie cel tekstu (np. intencje nadawcy, dominującą funkcję tekstu);3) wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu publicystycznego, popularnonaukowego lub naukowego; 4) odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od informacji drugorzędnych; 5) wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte);- Podjąć próbę sformułowania stanowiska wobec rozwiązania autora tekstu popularnonaukowego (dotyczy poziomu rozszerzonego) - Zauważyć koncepcję porównania tekstów poprzez wskazanie przynajmniej jednego podobieństwa lub ..

- cechy wiersza: rym, rytm, wers, strofa.

style językowe.. Atrakcyjność osiągana dzięki eksponowaniu ciekawych, aktualnych i przydatnych w życiu codziennym treści oraz nadawaniu zachęcających tytułów.. Wskaż te, które informują o sile jej oddziaływania.. Kształt tak pojętego tekstu popularnonaukowego zależy, rzecz jasna, od wyborów samego autora, jednak ogranicza go zarysowana wyżej sytuacja .rozróżnia gatunki epiki, liryki, dramatu, w tym: pamiętnik, komedia, fraszka, sonet, pieśń, tren, ballada, epopeja, tragedia - i wymienia ich podstawowe cechy oraz wskazuje cechy gatunkowe czytanych utworów literackich; wskazuje elementy dramatu (rodzaj): akt, scena, tekst główny, didaskalia, monolog, dialog;rozpoznaje charakterystyczne cechy języka i stylu tekstu; nazywa najważniejsze środki językowe występujące w tekście; określa cechy gatunkowe tekstu, np. eseju, recenzji, reportażu, tekstu popularnonaukowego; znajduje w tekście potrzebne informacje, odtwarza je i przetwarza (porządkuje,Z uwagi na funkcję informatywną teksty takie cechuje rzeczowość, obiektywizm, autorzy odwołują się najczęściej do intelektu odbiorcy, a nie do jego uczuć i wyobraźni..

Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

); 7. rozróżniać podstawowe cechy języka poszczególnych epok literackich;- świadomie posługuje się terminami pamiętnik, komedia, fraszka, sonet, pieśń, tren, ballada, epopeja, tragedia, umiejąc wymienić ich najważniejsze cechy oraz wskazuje cechy gatunkowe czytanych utworów literackich, - w większości poprawnie wskazuje elementy dramatu (rodzaj), - wypowiadając się posługuje się terminami: akt, scena, didaskalia, …styl właściwy rozprawom naukowym i pracom służącym popularyzacji osiągnięć nauki.. język jako system znaków.. - epitet, przenośnia, porównanie.. Wiedza o literaturze: - baśń, legenda.. 2011-09-15 15:49:02 Na podstawie wybranych fragmentów tekstu "Olimpionik" nazwij cechy charakteru Glaukosa.. relacje znaczeniowe i formalne między wyrazami (antonimia, synonimia, homonimia, polisemia) podstawowe zasady ortografii i interpunkcji.. - fikcja literacka.. JAKA JEST KOMPOZYCJA TAKIEGO TEKSTU?popularnonaukowego Cechy wspólneCechy stylu charakterystyczne dla tekstu naukowego • przeznaczony dla przeciętnego czytelnika • zawiera niewiele terminów z określonej dziedziny, a jeśli takie się pojawiają, są wyjaśnione • zawiera przykłady i porównania, które pomagają przybliżyd zagadnienia naukowe • przeważają zdania niezbytNajważniejsze cechy tekstów popularnonaukowych: Atrakcyjność osiągana dzięki eksponowaniu ciekawych, aktualnych i przydatnych w życiu codziennym treści oraz nadawaniu zachęcających tytułów.Wyróżnia się następujące cechy stylu popularnonaukowego : różnorodna tematyka - może dotyczyć nauk humanistycznych, medycznych, przyrodniczych, społecznych, technicznych..

proszeeee 2010-11-16 07:28:35Najważniejsze cechy tekstów popularnonaukowych: 1.

Eseista powinien zachować dystans do siebie i do ukazywanego świata; konstrukcję tekstu - niedobrze, jeśli esej będzie sprawiał wrażenie chaotycznego.. Kształcenie językowe: akt komunikacji językowej, funkcje wypowiedzi.. wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni.. Autor ma dużą swobodę w wyborze gatunku.. Na różne sposoby może podzielić się z Tobą swoją wiedzą i pasją.. Cechy stylu popularnonaukowego możemy zaobserwować w audycjach radiowych lub telewizyjnych, podczas wykładów, czy prelekcji, w esejach i artykułach umieszczanych w prasie.. Nadawca zmniejsza dystans między nim a odbiorcą, jest bardziej bezpośredni, swobodny w przekazie i stara się bez zachowania pozorów wyrażać własne "ja".podmiotowość tekstu - prezentuj niezależne, samodzielne sądy - ale uwaga, nie możesz rościć sobie prawa do nieomylności!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt