Charakterystyka zespołu klasowego klasa 5

Pobierz

0 punktów w obszarach "Stosunek do nauki i frekwencja" oraz "Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią".Charakterystyka klasy V integracyjnej.. wykonywanie dekoracji klasy według potrzeb.. DIAGNOZA STANU - CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA KLASOWEGO Zespół klasy I a liczy 22 uczniów - 10 chłopców i 12 dziewczynek.. Pracują w średnim i wolnym tempie, chętnie wykonując poszczególne zadania i ćwiczenia.Charakterystyka klasy ( trudności dydaktyczne i wychowawcze): Problemy dydaktyczne: Głównym problemem dydaktycznym w klasie szóstej u niektórych uczniów było : nie wykorzystanie swoich możliwości intelektualnych, brak samodyscypliny, systematycznego utrwalania zdobytych wiadomości i umiejętności na lekcjach , trywialnie mówiąc nie .uwagi o klasie: 1) stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu pracy wychowawczej klasy; realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły (wychowanie patriotyczne, zdrowotne, ekologiczne.. ), realizacja problematyki skutecznego uczenia się, komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole .e.. informowanie klasy o postanowieniach Samorz ądu Szkolnego, f. dbanie o czysto ść, ład i porz ądek w klasie oraz o wystrój klasy i szkoły, g. współdecydowanie z wychowawc ą klasy w sprawach nagród, wyró żnie ń i kar udzielanych uczniom swojej klasy, h. rozstrzyganie sporów pomi ędzy uczniami swojej klasy..

Zadania wychowawcy w pracy nad kształtowaniem zespołu klasowego.

Stąd też wychowawca zobowiązany jest do ciągłych poszukiwań.. Celem większości zabiegów wychowawczych jest przede wszystkim wprowadzanie określonych zmian w osobowości wychowanków, przy czym najbardziej pożądane (z punktu widzenia celów wychowawczych) są klasy wychowawczo zintegrowane.Lp.. Szkoła Podstawowa nr 17 z oddziałami integracyjnymi w Częstochowie ma 4 oddziały klas integracyjnych.. Praca wychowawcza w tym półroczu nadal skierowana została na integrację, współpracę w grupie, komunikację werbalną i niewerbalną rówieśników.PLAN PRACY KLASOWEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELSKIEGO DLA KLASY Ia- SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PUCHACZOWIE.. (8 punktów) X- zachowanie poprawne.. Są w klasie również uczniowie reprezentujący wysoki poziom intelektualny,Jak napisać charakterystykę .. Często jest nieprzygotowany do zajęć, nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie interesuje go samorozwój, nie pracuje na rzecz zespołu klasowego.. godziny wychowawcze.. Każdy kandydat do Klasa niekiedy rozbrykana ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne..

Lp.Imię i nazwisko ucznia wypełniającego: …..... klasa: ….....

Uczniowie są mili, zabawni, weseli i koleżeńscy, chętnie sobie pomagają.. Przygotowaliśmy wspólnie z kolegami z klasy IIa uroczysty apel o charakterze patriotycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości.Sprawozdanie i ewaluacja pracy zespołu wychowawców klas IV- V w ZGSP w Pawłowiczkach Głównymi zamierzeniami działalności zespołu jest: • Kształtowanie pozytywnych postaw wśród uczniów • Integracja międzyklasowa • Wpajanie dobrych zasad ogólnie przyjętego współżycia w grupie • Efektywna realizacja zadań wynikających z planów dydaktycznych i wychowawczych .Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Klasa liczy siedemnastu uczniów; - czterech uczniów z niedorozwojem umysłowym i jeden uczeń z elementami autyzmu.. Rodzaj imprezy Liczba uczniówZnaczna większość uczniów tej klasy jest ambitna i chętnie uczestniczy w życiu klasy.. Cele i zadania klasowego zespołu nauczycielskiego: Wybór zestawów programów nauczania dla danego oddziału z uwzględnieniem możliwości rozwoju uczniów oraz jego modyfikowania w miarę potrzeb.Klasa IIb.. Lubimy się uczyć, aktywnie uczestniczymy w życiu klasy i szkoły.. Pomocne będą tutaj wszystkie metody i techniki diagnostyczne omówione w trzeciej części opracowania.Organizowanie pracy wychowawczej z klasą - w założeniu - ma polegać na stworzeniu warunków w których wychowanie młodzieży wyrażać się będzie w jej udziale w pracy zespołu klasowego - w fazie planowania, realizacji, kontroli i oceny wyników..

Jak skończę szkołę, to za moją klasa na pewno nie będę tęsknić.

Połowa dzieci zna się, ponieważ uczęszczała razem do szkolnej " zerówki".. Kiedy objąłem wychowawstwo w klasie I gimnazjum, stanąłem wobec problemu integracji 26 - osobowego zespołu uczniów pochodzących z różnych środowisk.1.Zajęcia otwarte w klasie II c w dniu 23.04.2013 - prowadząca Elżbieta Ławreszuk; Temat: Powtórzenie wiadomości o owadach, rybach, płazach, gadach i ssakach.. Zajęcia otwarte w klasie III a w dniu 13.05.. Ja nie lubię mojej klasy.A u nas rzeź niewiniątek - likwidują szkołę specjalną, planują łączyć klasy, ograniczyć etaty pedagogów, psychologów i bibliotekarzy Grono 20. styczeń 2021 14:33Klasa uzyskała bardzo wysoką średnią ocen 4,69 (najwyższą w szkole) oraz bardzo wysoką frekwencję - 94,4% (również najwyższą w szkole).. Charakterystyka to forma wypowiedzi ustnej lub pisemnej, która ma na celu przedstawienie cech zewnętrznych i wewnętrznych postaci rzeczywistej, literackiej lub fikcyjnej.. Wymaga to od wychowawcy pracochłonnych zabiegów przygotowawczych.II.. udział członków klasy w opiece nad dziećmi młodszymi w czasie przerw.. Przedmiot ewaluacji Sprawozdanie 1 Zebranie informacji o uczniach - charakterystyka klasy, pomoc uczniom z rodzin dysfunkcyjnych 2 Współpraca wychowawców z pedagogiem w odniesieniu do uczniów dysfunkcyjnych 3 Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 4 Realizacja programu wychowawczego i profilaktycznego 5 Osiągnięcia wychowawcze, problemy wychowawcze 6 Współpraca .Analiza pracy klasy ( mocne i słabe strony, sukcesy) Klasa III "b" liczy 16 uczniów 8-dziewczynek i 8 chłopców..

Zajęcia otwarte w klasie III f w dniu ...Moja klasa jest potwornie niezgrana.

włączanie się do wybranych zadań.. Oczekiwane rezultaty lekcji i ich realizacja.. Tworzymy zgraną, zaradną rodzinę klasową.. Jest grupka tych, którzy są niby lubiani przez resztę i tych, którzy są tępieni.. Pięciu uczniów zostało wyróżnionych za 100 procentową frekwencję (Krzysztof Bajorek, Daniela Jędral, Ewa Józkowicz, Dawid Sosin oraz Bartłomiej Zając).udział klasy w imprezach klasowych i szkolnych.. 5.Praca wychowawcy klasowego należy do najciekawszych ale i najtrudniejszych wyzwań, jakie stawia nauczycielowi szkoła.. narady ,dyskusje na godzinach .6.. Nie, zdecydowanie nie lubię tej klasy, szczególnie za psychiczne pastwienie się nad innymi.. 7 W jaki sposób sprawdzi Pani/Pan, czy cele lekcji zostały osiągnięte?. wysuwanie propozycji do ocen z zachowania.. Klasa IIb liczy 21 uczniów w tym 11 dziewczynek i 10 chłopców.. OPINIA ZESPOŁU KLASOWEGOCHARAKTERYSTYKA KLAS PIERWSZYCH w II Liceum Ogólnokształcącym im.. Mieszka I w Szczecinie w roku szkolnym 2015/2016 Klasa 1 "pre IB" przygotowująca do podjęcia nauki w klasie z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ (International Baccalaureate Diploma Programme) Zasady naboru dla kandydatów do klasy pre-IB są niestandardowe.. W ROKU SZKOLNYM 2011/2012.. Współpraca z rodzicami: Mocne strony Słabe strony .Plik Sprawozdanie wychowawcy klasa 3.doc na koncie użytkownika Lezli • folder oceny opisowe • Data dodania: 20 lip 20125 Ogólna charakterystyka zespołu klasowego: poziom możliwości uczniów, motywacja do nauki, problemy dydaktyczne i wychowawcze 6 Na podstawie czego oceni Pani/Pan, że dobór metod pracy był właściwy?. Zmieniła się również nauczycielka.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY.. Analizie podlega nie tylko zewnętrzny wygląd prezentowanej osoby (jak w wypadku opisu postaci), lecz również jej sposób zachowania, charakter, intelekt, styl życia i wyznawane poglądy.Charakterystyka zespołu klasowego: mocne strony .. Imię i nazwisko ucznia Nazwa konkursu lub rodzaj zawodów / osoba odpowiedzialna Osiągnięcia praca na rzecz klasy i szkoły, wolontariat ( formy działania, liczba uczniów), wycieczki, imprezy klasowe itd.. Pozostałe dzieci przybyły do klasy z innych przedszkoli.. udział klasy w pracach samorządu szkolnego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt