Prezentacja nauczyciela stażysty 2019

Pobierz

Plik zawiera projekt oceny dorobku zawodowego, który opiekun stażu przygotowuje w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela stażystę.. dnia nadania poprzedniego stopnia awansu .. W sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późn.. PUBLICZNA SZKOŁA MARCO POLO WE WROCŁAWIU.Poniżej przedstawiam Państwu prezentację aspektów prawnych związanych z zakończeniem stażu na stopień nauczyciela kontraktowego oraz prezentację zawierajacą propozycję zapisów w sprawozdaniu i planowany przebieg rozmowy.. Statut Przedszkola 2. z dnia 26 lipca 2018r.. Prezentacja wizytówki nauczyciela, poniżej szablon: Przykład wypełnionego szablonu: karta z notatką graficzną 2Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela.. Cały okres stażu Wspomniane dokumenty umieszczone w Teczce Stażysty Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkołyOpis.. Podstawa prawna.. p. o 1 września 2018r.. Poznanie organizacji i zadań oraz zasad pracy szkoły.. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.. Uaktualniony 19 kwietnia 2022 r.W okresie od 01.09.2019 r. do 31.05.2020 r. w/w nauczycielka odbywała staż na stopień nauczyciela kontraktowego.. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż mgr Katarzyna Stankiewicz nauczyciel logopeda Zespół Szkolno- Przedszkolny w Trzebczu SzlacheckimPREZENTACJA DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY..

Autoprezentacja dorobku zawodowego na nauczyciela mianowanego.

), na kolejnej możesz przedstawić najważniejsze informacje o sobie, czyli imię i nazwisko, miejsce odbywania stażu, czas trwania stażu, najważniejsze cele awansu, imię i nazwisko dyrektora placówki (opcjonalnie), zajmowane przez Ciebie stanowisko oraz posiadane kwalifikacje (wykształcenie kierunkowe).TECZKA NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Dorota Michalczyk.. §7 .Przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczyciela stażysty są nieco różne w placówce prywatnej i publicznej np. wymaganie, co do kwalifikacji opiekuna stażu czy też zasięgnięcia opinii Rady Rodziców.. Awans zawodowy nauczycieli.. Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole.. Nauczyciel.. Z dniem xxx.. zmianami.. schemat czynności prowadzących do nadania stopnia nauczyciela kontraktowego 2022.Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela stażysty Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują § 6.2.1 Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu ustalenie z opiekunem terminów zajęć na okresZnajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż 1. rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego w xxx.. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć Obserwacje zajęć przez wicedyrektora szkoły panią mgr Beatę Grzegorczyk Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im..

Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego.

Każda różnica, co do postępowania w tych placówkach edukacyjnych została oznaczona w artykule adnotacją.. Nauczyciel mianowany, który zakończył staż po 31 sierpnia 2019 r., do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego załącza: 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczonych przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem; 2. zaświadczenie .Jan 29, 2021Plik zawiera przykładowe sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty pracującego w przedszkolu ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. nauczycielChciałabym teraz Państwu zaprezentować mój dorobek zawodowy, odnosząc się do wymagań, umiejętności jakie powinien posiąść każdy nauczyciel kontraktowy, starający o stopień nauczyciela mianowanego, o których to jest mowa w rozporządzeniu z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. co najmniej dwóch .. Prezentacja dorobku zawodowego za okres stażu.. karta z notatką graficzną 1.. Poniżej przedstawiamy, krok po kroku drogę, którą należy pokonać .Aug 25, 20214 days agoPrezentacja programu PowerPoint..

nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole .

W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego .nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dniod dnia rozpoczęcia zajęć .. Dodaj do koszyka.. - YouTube.uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. Gliwice.. Poznanie procedury osiągnięcia awansu zawodowego.. zawodowego.. Czarnego Legionu w Gostyniu MikołajkiPrezentacja dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego § 6 ust.2 pkt.. Bielsko-Biała.Sądzę, że bez problemu poradzisz sobie ze stworzeniem szablonów do prezentacji dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego (ale w kursie znajdziesz wiele konkretnych przykładów).. Małgorzata Dąbrowska.. Głównym celem przeprowadzanych zajęć było doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela stażysty, odpowiedni dobór metod pracy do realizowanych celów i zadań postawionych dzieciom, rozwój własnych kompetencji zawodowych.. wtorek, 8 października 2019 35 DokumentacjaMay 11, 20221. czas trwania stażu:2. termin rozpoczęcia stażu:3. termin zakończenia stażu:4. cele stażu: a) poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły b) doskonalenie umiejętności dydaktyczno - wychowawczych poprzez uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli oraz w różnych formach kształcenia ustawicznego c) poznanie środowiska uczniów w stopniu umożliwiającym konstruktywną współpracę (z uczniami, rodzicami) d) autorefleksja na temat własnej .Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty • Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy itp. • Analiza własnych działań i ocena skuteczności..

Niedotrzymanie terminu złożeniawniosku przez nauczyciela zobowiązuje do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

"Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego" + podstawa prawna - tu się wstrzymaj do września!. Małgorzata Kornaś.. Opublikowano: 2 czerwca 2016 roku.. Dz. U. z 2018r poz.1574.. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967) Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) - art. 76 (zmiany w Karcie Nauczyciela), przepisy przejściowe art. 123-142, 144.postępowania kwalifikacyjnego Nauczyciel stażysta składa wniosek o podjęcie odpowiedniego postępowania kwalifikacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt