Czyste powietrze załącznik nr 2

Pobierz

Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla zęści 1) Programu dla eneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisówwersja 2 1 Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.. b. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.Ulga termomodernizacyjna.. 9 000 PLN.Program priorytetowy Czyste Powietrze - dok.. Wymagania techniczne dla wyrobów budowlanych, urządzeń i wykonywanych robót.. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkowąWarunki wypłaty środków w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze.. Poniższe materiały NFOŚiGW udostępnia na licencji .Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową (PDF) Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (PDF)Załącznik nr 2 do umowy dotacji ..

Istotny załącznik nr 2!

odpowiednimi zasadami kwalifikowania kosztów wskazanymi w Programie Priorytetowym Czyste powietrze.. Oświadczam, że wskazane we wniosku koszty kwalifikowane zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi w ramach Programu Czyste Powietrze", 3) W przypadku wniosku o wypłatę na rachunek wykonawcy lub sprzedawcy w dokumencie księgowym musi być wskazany numer rachunku bankowego.Nowa odsłona programu Czyste Powietrze - prezentacja NFOŚiGW z Akademii Czystego Powietrza.. Załącznik nr 2.. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikamiZałącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową: Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowaniaProgram priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 15.05.2020r.. Poniższe materiały NFOŚiGW udostępnia na licencji .. Załącznik nr 2 do Programu.. Bardzo istotne zmiany w dotychczasowych zasadach udzielania dotacji zawiera załącznik nr 2 do regulaminu.Czyste powietrze 2.0 - dofinansowanie dla pomp ciepła Pompy ciepła powietrze/woda, spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla temperatury zasilania 55 o C) na podstawie karty produktu: Do 30%, max..

Program priorytetowy "Czyste powietrze" 2.

Ulga podatkowa, która może łączyć się z innymi dotacjami np. z programu Czyste Powietrze.. Dokument potwierdzający dokonanie przelewu lub inny dokument poświadczający zapłatę załączonych faktur, rachunków5.. Oświadczenia Beneficjenta: 1.. Projekt ulgi termomodernizacyjnej pozwala na jedno odliczenie do wysokości 53 000 zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości - dodatkowo z ulgi może skorzystać każdy ze współwłaścicieli budynku lub lokaluc.. Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla zęści 2) Programu dla eneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawaZałącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie .. Po zawarciu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie umowy o dotację/pożyczkę i zrealizowaniu całości lub części zadań określonych w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym (ZRF), który stanowi załącznik nr 1 do umowy.Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze Dotacje w ramach programu Czyste Powietrze można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową, obowiązującą od 1 stycznia 2019 r., tj. od wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych .Program priorytetowy Czyste Powietrze - dok..

7 Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków 4 wersja 1.5/19.09.2018 Programu priorytetowego Czyste powietrze, polegająca na wypełnieniu formularza wniosku w punkcie B.2.2.

Odpowiedz.. Regulamin naboru wniosków .Uwaga: do dofinansowania kwalifikują się koszty zgodne z załącznikiem nr 2 albo 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o zmianie Programu, tj. 15.05.2020 r."Czyste powietrze" oraz załączniku nr 1 "Wymagania Techniczne" do tego programu.. 7 Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków 2 wersja 1.4/17.09.2018 b) - zielone pole tekstowe, w tych polach można wpisywać wymagane treści c) - szare pole - nie ma możliwości ich uzupełniania, bez dodatkowej aktywacji pól d) - pole czerwone oznacza, że wpisano niepoprawną wartość - pole zawiera błąd, który należy2.. Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do .Uwaga: do dofinansowania kwalifikują się koszty zgodne z załącznikiem nr 2 albo 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (zwanego dalej Programem), poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, a także nie wcześniej niż dataZałącznik nr 2a - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania..

Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku o płatność oraz jego załącznikach rzetelnie odzwierciedlają ...a. oraz B.2.3, zgodnie z przyjętą metodyką zawartą w niniejszej instrukcji.

Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową.. Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze: Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze: Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla .Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.05.2020 r. Pobierz; 1.. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania 2.. 2 1 wersja 1.4/22.08.2018 Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Wymagania techniczne I.. Ogólne wymagania techniczne dla wyrobów budowlanych, urządzeń i wykonywanych robótProgram Priorytetowy "Czyste Powietrze" Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową .. WyliczeniaNa stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został opublikowany szczegółowy regulamin zawierający nowe zasady uzyskania dotacji w programie Czyste Powietrze.. wersja 2 1 Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.. Jego zapisy przeniesiono do głównego dokumentu, łącząc je z treścią dawnego pkt 6 ppkt 7) oraz 9.I i umieszczając w obecnym Pkt 6.6 "Wykaz kosztów kwalifikowanych oraz ich limitów jednostkowych".PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Czyste Powietrze Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze.. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste PowietrzeZałącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.Z a n i m ro zp o czn i e sz re j e st ra cj ę ko n t a n a p o rt a l u , k o n i e c zn i e za p o zn a j si ę z d o ku me n t a cj ą f o rma l n ąSzczegóły najważniejszych zmian w programie "Czyste Powietrze" 1.. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt