Świat w erze globalizacji prezi

Pobierz

Globalizacja Proces prowadzący do co raz większego rozwoju i współpracy, integracji z innymi.. Obejmuje np. handel międzynarodowy, kulturę i przepływ informacji.. Proszę zapoznać się z prezentacją i przepisać do zeszytu zdania z wyrazami zaznaczonymi na czerwono.. IŚWIAT W ERZE GLOBALIZACJI Wiktoria Słabisz GLOBALIZACJA Globalizacja Zacieśnienie integracji gospodarczej, militarnej, politycznej i kulturowej w obrębie całego świata.. Globalizacja Globalizacja to współpraca, a z czasem współzależność obejmująca dziedziny takie jak handel międzynarodowy, kulturę, przepływ informacji, integracjęgospodarczą, militarną i polityczną.. 1 Cele lekcji: Uczeń: − rozumie zjawisko globalizacji: wymienia sprzyjające mu czynniki, jego przejawy oraz pozytywne i negatywne aspekty, − omawia rolę nowych środków komunikacji i przekazu informacji w procesach globalizacji oraz rozwoju kultury masowej,Świat w erze globalizacji.. 1) Globalizacja to a) rozwój powiązań, np. między kontynentami.. W efekcie chcemy uzyskać "Jeden świat" Cechy Współzależność - Wzajemna pomoc między ludźmi, organizacjami, państwami itp. InternetŚwiat w erze globalizacji Wiktoria Sińczak VIIIb Globalizacji - to proces integracji, współpracy i współzależności krajów świata.. (2 jednostki lekcyjne) W podręczniku temat znajdziecie na 257 do 261.. Poznasz różne przejawy globalizacji, Cele ruchów antyglobalistycznych, Przemiany społeczne i kulturowe przełomu XX i XXI w. Zapoznaj się tekstem w podręczniku str.257 -261 ..

sTemat: Świat w erze globalizacji.

Informacje z dowolnego miejsca na ziemi docierają do nas w mgnieniu oka poprzez telewizję i Internet, ludzie coraz częściej migrują między krajami i kontynentami, towary, które kupujemy pochodzą z różnych zakątków globu .Globalizacja - Teleturniej.. PODBÓJ EUROPY PRZEZ HITLERA I STALINA.. Globalizacja w tym wymiarze jest rezultatem rozwoju masowej turystyki, wzmożonych migracji oraz komercjalizacji produktów kulturowych.ŚWIAT W ERZE GLOBALIZACJI.. Rewolucja informacyjna - rozwój internetu; większe możliwości komunikacji przez portale społecznościowe.. Tym razem, trochę przekornie w odniesieniu do tematu, nie zaproponuję Wam żadnych filmików ani prezentacji.. WOJNA III RZESZY Z ZSRS.. Tendencja ta budzi wiele zastrzeżeń, ponieważGlobalizacja - to wzrost współzależności i wzajemnego oddziaływania państw, firm oraz ludzi na świecie.. Pojawienie się popkultury, czyli kultury masowej (uniwersalnej, prostej.. Zakładka: Klasa VIII.. Globalizacja to współpraca oraz współzależność państw.. Najintensywniejsze oddziaływanie omawianego procesuDEFINICJA GLOBALIZACJI o "Globalizacja jest jak podróż.Ale jest to podróż do nieosiągalnego miejsca przeznaczenia: zglobalizowanego świata.. Zglobalizowaną gospodarkę zdefiniować można jako taką, w której ani odległość, ani narodowe granice nie krępują transakcji gospodarczych..

Alterglobaliści- przeciwnicy globalizacji.

To byłby świat, w którym koszty transportu byłyby równe zeru, a bariery stworzone przez .Globalizacja jest jednym z ważniejszych wyzwań społeczno gospodarczych współczesnego świata i dotyka prawie wszystkich aktywności człowieka.. Amerykanizacja Globalizacja Dolina Krzemowa Metropolie Temat:Świat w erze globalizacji Jakub Felskowski Globalizacja Globalizacja Przeciwnicy globalizacji Przeciwnicy globalizacki Rewolucja informacyjna Rewolucja informacyjna .Świat w erze globalizacji Maja Blanc 8b Co to jest ?. Stabilizacja na świacie poprzez zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa.. Realizacja tematu przewidziana jest na dwie godziny lekcyjne.. 4.GLOBALIZACJA ŚWIATA - O rety!. Współpraca międzynarodowa.. Związana jest z rozwojem wielkich korporacji międzynarodowych, których kapitał jest często większy niż kapitał wielu państw.. Obejrzyj prezentację i odpowiedz w zeszycie na pytania -Quiz postawione na końcu poniższej prezentacji.SPIS TEMATÓW Z HISTORII W KLASIE VIII.. Internet jest jednym z narzędzi globalizacji… Pomyślcie jak wyglądałoby WaszeŚwiat -globalna wioska Rozwójnowoczesnych technologii w ostatnich dziesięcioleciach,zwłaszczaw dziedzinie telekomunikacji i transportu, spowodował,żeświatzacząłsię"kurczyć".. Współczesne migracje - częstsze migracje ludzi bardzo dobrze wykształconych z wysokimi kwalifikacjami.Płaszczyzny globalizacji, skutki globalizacji, wyjaśnienie pojęcia globalizacja..

Pięćdziesiąt l...Temat: Świat w erze globalizacji.

GLOBALNA WIOSKA - termin wprowadzony w 1962 przez Herberta Marshalla McLuhana w jego książce Galaktyka Gutenberga, opisujący trend, w którym masowe media elektroniczneJak mówi lektor w drugiej minucie tego filmu - 50 lat temu stosunek dochodu najbiedniejszych państw do najbogatszych;wynosił jak 1 - 20 - tu.. TAJEMNICE MIENIONEGO WIEKU- Dlaczego Niemcy nie zdobyli Anglii.. Szczególnie silne więzi występują między globalizacją i transportem, w tym zwłaszcza między globalizacją a transportem kontenerów drogą morską.ŚWIAT W ERZE GLOBALIZACJI.. Ten proces ma wielu zwolenników jak równiez wielu przeciwników.GLOBALIZACJA To wzrost współzależności i wzajemnego oddziaływania państw, firm oraz ludzi w skali całego świata.. Pod koniec XX wieku dochodzi do zaciśnienia stosunków gospodarczych,militarnych politycznych i kulturalnych między wieloma państwami na świecie.. Przyśpiesza ją rozwój technologiczny.2.. w przekazie, dla każdego odbiorcy); amerykanizacja.. Wzmianki o tym zagadnieniu pojawiły się juŜ w okresie pierwszych odkryć geograficznych (koniec XVII wieku 1).. Odbywa się to poprzez osobiste kontakty, wymianę towarową, dzielenie się informacjami i nie jest niczym nowym.. Klikając w temat zostaniesz tam bezpośrednio przeniesiony.. Obecnie żyjemyw dobie internetu, telefonii komórkoweji nowoczesnych środkówtransportu..

Dzięki globalizacji bardzo szybko rozwineła się ekonomia transport i technologia.

Proces ten zostaje nazwany globalizacją.. b) brak postępu technicznego na całym świecie.. DEMOKRACJA LIBERALNA Rodzaj demokracji charakteryzujący WIntegracja polityczna.. Włącz autoodtwarzanie.. Polepszenie stosunków między krajami.. ŚWIAT W ERZE GLOBALIZACJI Globalizacja Globalizacja polega na rozprzestrzenianiu się zjawisk w zakresie gospodarki, kultury, ekonomii i życia społecznego, niezależnie od położenia geograficznego oraz stopnia rozwoju danego państwa.. Poprawnie: Świat bardzo się skurczył w ostatnich dziesięcioleciach.. NAJAZD NIEMIEC NA POLSKĘ -POCZĄTEK II WOJNY ŚWIATOWEJ.. Współcześnie globalizacja jest szczególnie szybka i intensywna.. Wszystkie aspekty globalizacji są ze sobą powiązane i przenikają się.Temat: wiat w erze globalizacjiŚ Podr cznik str. 257-261ę Nacobezu str. 257 Ucze :ń - wyjaśnia znaczenie terminów: internet, telefonia komórkowa, globalizacja, amerykanizacja, kultura masowa - wyjaśnia, jakie szanse i zagrożenia niesie za sobą globalizacja - omawia zalety i wady wprowadzenia nowych środków komunikacjiFilm jest próbką, pierwszymi krokami w nauczaniu zdalnym.. próbką innej wersji lekcji.. dla klas 8 i każdego kto chce posłuchać, zobaczyć, podzielić się ty.Proces globalizacji we współczesnym świecie Wstęp Historia procesu globalizacji jest równie bogata jak historia sto-sunków międzynarodowych.. Przeczytajcie go dokładnie.. 2) Do przyczyn globalizacji można zaliczyć a) utratę tożsamości człowieka i zanikanie tradycji.Temat: Świat w erze globalizacji notatka Poj cie globalizacji oznacza wzrost ró nego rodzaju powi za mi dzy ró nymi ę ż ą ń ę ż przedmiotami ycia mi dzynarodowego oraz wzajemne, najcz ciej asymetryczne ż ę ęś oddzia ywania we wszystkich sferach ycia spo ecznego, od umi dzynarodowienia ł ż ł ęGlobalizacja to wzrost współzależności państw, firm oraz ludzi w skali świata.. Globalizacja- to proces polegający na współpracy i współzależności wielu państw świata w handlu międzynarodowym, .8 klasaGlobalizacja obejmuje finanse, handel, masową kulturę oraz przepływ informacji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt